Effaith

Yn ogystal â chynnal ymchwil flaengar, mae IPEP hefyd wedi cyflwyno prosiectau effaith drawsnewidiol gyda sefydliadau proffil uchel. Dyma enghreifftiau o rai o’n prosiectau effaith diweddar:

Hyfforddiant Pwysau Unigol ar gyfer Cricedwyr Gorau'r Byd

Yn dilyn ymlaen o waith dylanwadol IPEP i ddatblygu caledwch meddwl ymhlith cricedwyr yr academi, yn 2016 fe gychwynnon ni ar gyfnod newydd o waith gyda Bwrdd Criced Cymru a Lloegr a oedd yn canolbwyntio ar ddatblygu rhaglenni hyfforddi dan bwysau unigol wedi’u cynllunio i helpu i optimeiddio perfformiad pob chwaraewr yn ystod munudau mwyaf tyngedfennol cystadleuaeth ryngwladol. Ers 2016, mae staff IPEP wedi proffilio a datblygu argymhellion hyfforddi pwrpasol ar gyfer yr holl chwaraewyr yn Llewod Lloegr, Rhaglen Bowlio Pace Lloegr, a thimau criced Dynion a Merched Lloegr. Rhoddwyd yr argymhellion a ddatblygwyd gennym ar waith yn y cyfnod cyn Cwpan Criced Dynion y Byd 2019, ac uchafbwynt y cydweithio hwn oedd gweld Lloegr yn ennill y gystadleuaeth hon am y tro cyntaf yn eu hanes.
Gwyliwch fideo yn dangos y prosiect hwn yma

Mae Hyfforddiant Golwg Niwlog yn Gwella Canfyddiad o Beryglon mewn Gyrwyr Newydd

Yn 2017, enillodd IPEP grant ymchwil gan AXA i gymhwyso ein harbenigedd mewn seicoffisioleg a chaffael sgiliau i ddiogelwch gyrwyr. Fe ddefnyddion ni dechnoleg tracio llygaid a delweddu’r ymennydd i archwilio sut mae dysgwyr o’u cymharu â gyrwyr profiadol yn prosesu ac yn ymateb i beryglon y ffordd. Yna fe ddatblygon ni raglen hyfforddi a oedd yn defnyddio monitro amser real i niwlio gwahanol rannau o’r maes gweledol mewn gyrwyr sy’n dysgu yn gynnil wrth iddynt wylio clipiau fideo o beryglon ffyrdd yn debyg i’r rhai a ddefnyddir yn elfen canfyddiad peryglon prawf gyrru’r DU. Canfuom fod aneglurder cynnil y golwg ymylol yn helpu gyrwyr sy’n dysgu i adnabod ac ymateb yn fwy effeithiol i beryglon ac yn 2019 cawsom gyllid effaith ESRC i ddatblygu’r dull hyfforddi newydd hwn ymhellach gyda chwmnïau hyfforddi canfod peryglon er mwyn hyrwyddo gwell diogelwch ar y ffyrdd.
Gwyliwch fideo yn dangos y prosiect hwn yma

Project Ymchwil Enillwyr Medalau Prydain

Wedi'i gomisiynu gan UK Sport, roedd y prosiect hwn yn astudiaeth fanwl o 32 o gyn-athletwyr Prydain mewn campau Olympaidd.  Roedd un ar bymtheg o'r athletwyr hyn yn athletwyr Super-Elite a oedd wedi ennill o leiaf un fedal aur naill ai mewn Gemau Olympaidd neu Bencampwriaeth y Byd, ynghyd ag o leiaf un fedal arall mewn Gemau Olympaidd neu Bencampwriaeth y Byd dilynol. Roedd yr un ar bymtheg o athletwyr Elite eraill, yn athletwyr rhyngwladol oedd yn cael eu hariannu ac nad oedd wedi ennill medalau naill ai ym Mhencampwriaethau'r Byd nac mewn Gemau Olympaidd.

Darllenwch fwy am ymchwil ac effaith y prosiect hwn….

Gwella Hyfforddi Chwaraeon Elit yng Nghymru

Dechreuodd y rhaglen ymchwil hon (a ariennir yn rhannol gan Chwaraeon Cymru) yn 2006 a’i nod oedd gwella ansawdd addysg hyfforddi yng Nghymru gan ddefnyddio dulliau newydd o uwchsgilio hyfforddwyr lefel uchel.

Darllenwch fwy am ymchwil ac effaith y prosiect hwn….

Beth yw Gwydnwch Meddyliol?

 Mae cysyniadoli a mesur Gwydnwch Meddyliol yn ddadleuol ac wedi bod yn destun cryn drafod ymhlith ymchwilwyr. Fodd bynnag, mae rhaglenni ymchwil diweddar yn IPEP yn cymryd camau pwysig i oresgyn y dadleuon hyn wrth adnabod sail niwroseicolegol i Wydnwch Meddyliol. Mae’n gwaith wedi arwain at ddatblygu rhaglenni hyfforddi gwydnwch meddwl mewn criced proffesiynol, rygbi, nofio a'r lluoedd arfog.
Darllenwch fwy am ymchwil IPEP i Wydnwch Meddyliol a'i effaith….

I gael rhagor o fanylion am ein Gweithgaredd Effaith gweler yr adran Effaith ar dudalen we ein Hysgol yma